Центар за социолошка истраживања

Филозофског факултета у Нишу


Истраживачки ресурси

Истраживачки тим Центра чини 15 доктора социолошких наука, један мастер социолог и један мастер социјални радник. Поред тога, разграната мрежа сарадника из земље и региона омогућава ангажовање на пројектима стручњака из различитичих дисциплина (психологије, педагогије, економије, права, организационих наука, политичких наука, заштите животне средине), а теренска истраживања обављају обучени анкетари.


Центар је опремљен одговорајућом опремом за обављање истраживања у друштвеним наукама (рачунари, софтвери и слично), као и простором и опремом за организовање обуке, округлих столова, предавања, трибина и научних скупова.

Центар располаже материјалним и кадровским могућностима за пружање следећих услуга:

  • Израда методологије емпиријских истраживања (анкетна истраживања, дубински интервју, фокус групе, анализа садржаја, анализа секундарних извора);

  • Спровођење емпиријских и примењених истраживања у области политике, културе, медија, образовања, социјалне политике, развоја локалне заједнице, јавног мњења, привреде и тржишта рада);

  • Обука анкетара, интервјуера, модератора за фокус групе и слично;

  • Консултантске услуге при планирању и извођењу различитих истраживања у цивилном сектору и привреди.